Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

www.fendaleyewear.com

 

 •  Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

3G VISION SP. Z O.O. – Spółka 3G VISION Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach 05-091, przy ul, Gajowej 1A, KRS0000844854, NIP 125-170-62-29, REGON 386234492

Strona – serwis internetowy pod adresem www.fendaleyewear.com

Sklep Internetowy – prowadzony przez 3G VISION SP. Z O.O. serwis sprzedaży online, dostępny dla Klientów biznesowych, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep Internetowy dostępny jest pod adresem www.fendaleyewear.com

Klient – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, dokonujący zakupów na cele związane z działalnością gospodarczą, zarejestrowany jako klient 3G VISION SP. Z O.O., nie będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego;

Konto Klienta – zbiór usług i funkcji dostępnych dla Klienta po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu do Sklepu oraz zbiór danych i ustawień Klienta związanych z korzystaniem ze Sklepu.

Towar – produkt oferowany Klientowi przez firmę 3G VISION SP. Z O.O. za pośrednictwem Sklepu Internetowego

Zamówienie – przesłanie przez Klienta do Sklepu Internetowego należycie wypełnionego formularza zamówienia dostępnego na Stronie, wskazującego m.in. dane Klienta oraz Towar, który Klient zamierza nabyć w Sklepie;

Transakcja – dokonanie przez Klienta zakupu Towaru ze Sklepu Internetowego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, na podstawie złożonego Zamówienia;

Płatność – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji;

Regulamin – niniejszy regulamin.

 

 

 • Postanowienia Ogólne

 

 1. 3G VISION SP. Z O.O. świadczy usługi w ramach tzw. Web-orderingu zgodnie z Regulaminem. 3G VISION SP. Z O.O.świadczy usługi w ramach Web-orderingu wyłącznie Klientom.
 2. Klienci mogą korzystać z Web-orderingu wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Regulamin dostępny jest na stronie www.fendaleyewear.com warunkiem korzystania z Web-orderingu jest akceptacja Regulaminu.

 1. Klienci nie mogą dostarczać w ramach Web-orderingu treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności nie mogą umieszczać treści naruszających prawa osób trzecich, w tym ich praw autorskich i dobra osobiste.
 2. Klient powinien niezwłocznie pisemnie zawiadomić 3G VISION SP. Z O.O. o zmianie adresu, a także o zakończeniu lub zaprzestaniu działalności gospodarczej, oraz wszelkich innych istotnych zmianach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 3. Web-ordering oferuje Klientom możliwość przeglądania Towarów, nabywania Towarów, dostawy Towarów oraz inne funkcjonalności opisane poniżej w Regulaminie.
 4. Zdjęcia Towarów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami dostarczane są przez producentów, dystrybutorów lub pochodzą od podmiotów trzecich. Towar w rzeczywistości może się różnić: kolorem, odcieniem.
 5. 3G VISION SP. Z O.O. dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w ramach Web-orderingu oraz zapewni, by Sklep internetowy działał w sposób ciągły i poprawny.

 

 • Rejestracja i logowanie

 

 1. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez 3G VISION SP. Z O.O. danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym
 2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy zakończyć proces rejestracji poprzez wysłanie wypełnionego formularza.
 3. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu email, jako loginu oraz hasła.
 4. Klient obowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 5. 3G VISION SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Klienta, który w sposób rażący lub uporczywy:

- dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Sklepu Internetowego,

- działa na szkodę 3G VISION SP. Z O.O., podejmując działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem,

- uchyla się od odbioru Zamówienia lub od dokonania płatności za Zamówienie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

 • Składanie zamówień

 

 1. Sklep internetowy jest czynny całą dobę. Klient po zalogowaniu się, składa Zamówienie, wskazując na Stronie produktowej Towar, którym jest zainteresowany i jego ilość oraz przez umieszczenie go w koszu zakupowym i potwierdzenie zamówienia.
 2. Klient składając Zamówienie składa ofertę nabycia wybranych Towarów po Cenach określonych w Zamówieniu oraz zobowiązuje się do odbioru Towarów i zapłaty wartości zamówienia.
 3. Akceptacja oferty Klienta następuje poprzez wysłanie przez 3G VISION SP. Z O.O.e-maila do Klienta potwierdzającego rozpoczęcie realizacji Zamówienia.
 4. 3G VISION SP. Z O.O.zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Zamówienia, którego realizacja została rozpoczęta, jeżeli realizacja Zamówienia okaże się niemożliwa (np. zamówiony Towar był uszkodzony lub wystąpiła rozbieżność pomiędzy stanem magazynowym a komputerową bazą danych magazynu). 3G VISION SP. Z O.O. niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta e-mailem lub telefonicznie.
 5. Towar oferowany w Sklepie Internetowym jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych, wprowadzony na polski rynek zgodnie z przepisami prawa. Firma dokłada najwyższej staranności, aby oferowane przez nią Towary spełniały wysokie wymogi jakościowe i standardy przyjęte przez 3G VISION SP. Z O.O.we wszelkich formach sprzedaży.
 6. Wyjaśnianie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonymi Zamówieniami lub wykonywaniem Transakcji możliwe jest od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 9:00-17:00 pod numerem telefonu +48 660 001 441 lub pod adresem email: hello@fendaleyewear.pl
 7. Firma informuje, że szczegóły wyglądu zewnętrznego Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym (w szczególności kolory i odcienie) widoczne na urządzeniach Klienta (monitor, wyświetlacz) lub na wykonanych przez Klienta wydrukach mogą różnić się od rzeczywistych, w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń. 3G VISION SP. Z O.O.dołoży wszelkich starań, aby opisy Towarów odpowiadały rzeczywistości oraz żeby w ramach Web-orderingu wyświetlane były tylko Towary dostępne w sprzedaży.
 8. Opisy Towarów, ceny oraz wszelkie inne informacje umieszczone na Stronie nie stanowią oferty 3G VISION SP. Z O.O.w rozumieniu kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do złożenia oferty przez Klienta. Ofertę Klienta stanowi Zamówienie.
 9. Klient składający zamówienie zobowiązuje się do zapłaty ceny za towar w wysokości i w terminie oznaczonym w zamówieniu.
 10. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest miasto Ząbki.

 

 

 • Ceny towarów

 

 1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie www.fendaleyewear.com i oferuje Towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny Towarów zamieszczone są przy oferowanym Towarze. Ceny zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich lub dla klientów nie będących polskimi podatnikami w walucie Euro. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną Towaru jest jego cena podana na Stronie w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. 3G VISION SP. Z O.O.zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Zastrzeżenie to nie dotyczy potwierdzonych zamówień.
 5. Operatorem płatności jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (81-718), przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561, o kapitale zakładowym wynoszącym 2,000,000 zł.

 

 

 

 • Formy płatności i dostawy

 

 1. Zapłaty za Zamówienie można dokonać przy odbiorze gotówką lub kartą u kuriera, gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy, online, kartami płatniczymi Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic lub przelewem na rachunek bankowy Firmy 3G VISION Sp. z o.o., mBank - Nr 25 1140 2004 0000 3102 8009 5318
 2. Po dokonaniu Zamówienia Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w sposób wymieniony w ust. 1

 

 • Realizacja zamówień

 

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych Towarów do Klienta.
 2. Klient określa miejsce dostawy w formularzu Zamówienia.
 3. Zamówienia będą realizowane w terminie 1-4 dni roboczych od daty zaakceptowania Zamówienia. Dostawy Zamówień realizowane będą w dni robocze, rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 4. Dostawa realizowana jest na terenie Polski przez firmę kurierską DHL.
 5. 3G VISION SP. Z O.O.dostarcza Towary Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
 6. Po wydaniu Towarów przez firmę realizująca dostawę Klient powinien sprawdzić, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie oraz czy wydany Towar jest zgodny z Zamówieniem.  
 7. W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia towaru lub niezgodności towaru z zamówieniem, Klient uprawniony jest do wymiany towaru lub złożenia reklamacji. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wartości całego zamówienia.
 8. W sytuacji nieuzasadnionej odmowy przyjęcia zamówionego towaru, Klient będzie obciążony kosztami transportu. Klient jest zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód związanych z bezpodstawną odmową przyjęcia zamówionego towaru. 
 9. W przypadku wysyłki za pobraniem 3G VISION SP. Z O.O.zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta za koszty wysyłki zamówienia, które nie zostało przez klienta podjęte nie zależnie od wysokości zamówienia oraz obciążenia za koszty wysyłki w przypadku ponownego wysłania nie podjętej uprzednio paczki. 
 10. 3G VISION SP. Z O.O.zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości korzystania Web-orderingu przez klienta lub do odstąpienia od realizacji zamówienia przy poinformowaniu o tym klienta w szczególności, gdy zamówienie zostało złożone:
 11. a) z podejrzeniem korzystania z konta klienta przez osoby trzecie lub osoby nieuprawnione
 12. e) z naruszeniem Regulaminu

 

 

 

 

 • Wymiana, zwrot towaru, reklamacja

 

ZWROT

 

 1. Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, poprzez złożenie w terminie 14 dni od daty doręczenia Towaru stosownego oświadczenie na formularzu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być wysłane na adres:

    3G VISION SP. Z O.O., ul. Gajowa 1A, 05-091 Ząbki, z dopiskiem “ZWROT”

 1. Zwrot Towaru odbywa się na koszt i ryzyko Klienta. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Zwrotom podlegają Towary spełniające łącznie poniższe warunki:
 3. zwracany towar nie był używany;
 4. zwracany towar zapakowany jest w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu i zawiera wszystkie metki i oznakowania;
 5. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu, a w przypadku zwrotu z szybkiego przelewu lub karty płatniczej środki zostaną zwrócone na rachunek bankowy podpięty pod w/w metodę płatności.

 

WYMIANA

 1. Klient ma prawo dokonania wymiany zakupionego Towaru w terminie 14 dni od daty doręczenia Towaru.
 2. Celem dokonania wymiany Towaru Klient winien za pośrednictwem Sklepu Internetowego dokonać zamówienia Towaru na wymianę, w komentarzu zamówienia wpisując informację "TOWAR NA WYMIANĘ". Po dokonaniu Zamówienia Klient obowiązany jest, w terminie jak w pkt 1, odesłać Towar na adres:

3G VISION SP. Z O.O., ul. Gajowa 1A, 05-091 Ząbki z dopiskiem “WYMIANA” wraz z     oświadczeniem na formularzu.

 1. Wymianie podlegają Towary spełniające łącznie poniższe warunki:
 2. zwracany towar nie był używany;
 3. zwracany towar zapakowany jest w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu i zawiera wszystkie metki i oznakowania;
 4. Jeżeli Towar odesłany w ramach wymiany spełnia warunki jak w ust 3., dostawa Towaru zamówionego w ramach wymiany zostanie zrealizowana w terminach jak w § 4.
 5. W przypadku, gdy Towar nie będzie spełniał warunków jak w ust 3, Towar zamówiony na wymianę nie zostanie wysłany do Klienta, zaś towar przysłany przez Klienta na wymianę zostanie odesłany do Klienta na jego koszt i ryzyko.

 

 

 

 

 

III. Reklamacja

 

 1. Reklamacje należy składać na adres 3G VISION SP. Z O.O., Gajowa 1A, 05-091 Ząbki z dopiskiem „REKLAMACJA”.
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do 3G VISION SP. Z O.O. reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem, czego reklamacja dotyczy.
 3. 3G VISION SP. Z O.O. rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania dokumentu reklamacji wraz z reklamowanym Towarem.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta 3G VISION SP. Z O.O. naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.
 6. W sytuacji gdy kupujący korzysta z rękojmi, może żądać naprawienia szkody, którą poniósł w wyniku zawarcia umowy, nie wiedząc o istnieniu wady. W szczególności może żądać zwrotu:
  • kosztów zawarcia umowy,
  • kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy,
  • dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów
 7. Kupujący może w ramach rękojmi:
  • zawnioskować o obniżenie ceny,
  • żądać wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad,
  •  żądać naprawy towaru,
  • odstąpić od umowy i zażądać zwrotu pieniędzy
 8. W przypadku ostatniego rozwiązania zwrot nie przysługuje w momencie, gdy wada jest nieistotna lub sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na zgodną z umową bądź też wadę usunie.

 

 

 • Dane osobowe

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka 3G VISION SP. Z O.O.z siedzibą przy ul. Gajowa 1A, 05-091 Ząbki, KRS: 0000844854 NIP: 125-170-62-29, REGON: 386234492
 2. przez 3G VISION SP. Z O.O.w celu:
 3. a) wykonywania poleceń służbowych przez pracowników firmy 3G VISION SP. Z O.O.
 4. b) marketingu własnych produktów lub usług w celu przedstawienia odpowiedniej oferty, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych         w tym celu. Uzasadnionym interesem jest prowadzenie przez 3G VISION SP. Z O.O.marketingu bezpośredniego swoich produktów. W tym celu przetwarzane będą dane w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe oraz historia sprzedażowa.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy sprzedażowej i działań z tym związanych.
 6. Przysługuje Państwu prawo do:
 7. a) dostępu do treści swoich danych, żądania od Administratora ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych;
 8. b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 9. c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przed  3G VISION SP. Z O.O.
 10. d) wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
 11. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i f) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 12. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania umowy sprzedaży oraz do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń
 13. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
 14. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w sprawie skorzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, sprzeciwu, przekazywania danych poza obszar EOD, można kontaktować się z Administratorem danych osobowych:
 15. a) pisemnie, na adres ul. Gajowa 1a, 05-091 Ząbki
 16. b) za pośrednictwem adresu e-mailowego: hello@fendaleyewear.com
 17. Dane Klienta, który założył konto na Stronie lub złożył Zamówienie przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla utrzymania konta lub wykonania Transakcji, zgodnie z art. 18 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.).
 18. Klienci, który dokonali rejestracji jednocześnie wyrażają zgodę na otrzymywanie bieżących informacji handlowych dotyczących promocji i aktualności w ofercie firmy.

 

 • Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego
 2. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez 3G VISION SP. Z O.O.w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 3. Prawa do zawartości strony internetowej Web-orderingu, w tym do układu graficznego strony, zdjęć, znaków towarowych, loga i innych treści i elementów, przysługują 3G VISION SP. Z O.O.lub podmiotom współpracującym z 3G VISION SP. Z O.O..
 4. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub inne korzystanie ze strony internetowej www.fendaleyewear.com lub jej części bez zgody 3G VISION SP. Z O.O.
 5. Umowa zawarta między Klientem a 3G VISION SP. Z O.O.oraz ewentualne spory wynikłe ze stosunku prawnego między tymi podmiotami podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów polskich. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedzimy firmy 3G VISION SP. Z O.O.

 

 • Zmiana regulaminu

 

 1. 3G VISION SP. Z O.O. ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdej chwili, ze skutkiem na przyszłość. Informacje o zmianie Regulaminu będą wysłane na adres email, podany przy logowaniu.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie od daty wskazanej w informacji o zmianie Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl